Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy.

1. Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník protvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručeno potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn objednávku stornovat.

2. Doručení zboží

Zboží skladem je standartně expedováno od 1- 7 pracovních dní. V případě, že se jedná o zboží atypických rozměrů je expedováno do 10 pracovních dní, popříkladně po dohodě s odběratelem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem naší firmy povlečení-kvalita.cz. Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby PPL.,nebo České pošty.Po převzetí zboží od přepravní služby zboží ihned zkontrolujte.

2.1. Ceny

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní stranyv konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plněnípředmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není započítánobalné/doprava.

2.1 Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození zásilky, je zákazník povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Dodatečná reklamace nemusí být později uznána. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit.

2.2 Způsob platby

  • PPL ČR+ DOBÍRKA   120 Kč
  • ČESKÁ POŠTA          145 Kč
  • PPL SR + DOBÍRKA   385 Kč

3. Odstoupení od smlouvy

Reklamační formulář,formulář odstoupení od smlouvy naleznete po kliknutí - zde !!!

U zboží nakoupeného prostřednictvým internetového obchodu má kupující-nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč.zákoníku (§ 53 odst. 7.) Právo, odstoupit od smlouvy ,do 14 dnů od doručení zboží,a na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží se musí vrátit v nezměněném stavu, nesmí být žádným způsobem poškozené, rozbalené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech ( z hygienických důvodů ) spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury. Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Následně bude zákazníkovi do 30 dnů, od zpětného dodání zaslána bankovním převodem příslušná částka na daný účet odběrateli. Náklady vzniklé na vrácení zboží neproplácíme, tato uhrada za dopravu  jde na vrub vracejícího.

Zdroj: http://www.penize.cz/nakupy/53119-nakupy-na-internetu-kdy-lze-vratit-zbozi-bez-udani-duvodu

Na vrub zákazníka jde při odstoupení od smlouvy rovněž úhrada nákladů na dopravu. Návrat větších kusů zboží.

Zdroj: http://www.penize.cz/nakupy/53119-nakupy-na-internetu-kdy-lze-vratit-zbozi-bez-udani-duvodu

Na vrub zákazníka jde při odstoupení od smlouvy rovněž úhrada nákladů na dopravu. Návrat větších kusů zboží jako je třeba:

Zdroj: http://www.penize.cz/nakupy/53119-nakupy-na-internetu-kdy-lze-vratit-zbozi-bez-udani-duvodu

V případě nedodržení podmínek bude zboží zasláno zpět kupujícímu na jeho náklady.

  • zboží zašlete zpět na naši adresu uvedenou v rubrice kontakt
  • zboží musí být nevybalené v původním nepoškozeném obalu!
  • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené!
  • zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a veškerých dokumentů, zejména včetně dodacího listu!
  • Vrácení zboží provádí spotřebitel v tomto případě na vlastní náklady a odpovědnost.
  • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde -

Zboží posílejte doporučeně (nikoliv na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet do 30 dnů,nevracíme poštovné.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Zbožím upraveným podle přání kupujícího se rozumí zboží, jehož rozměry nejsou přímo uvedeny v internetovém obchodě a jsou vyrobeny přímo na zakázku a přání kupujícího.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění, a to na adresu provozovny prodávajícího: Nábřežní 414 Jeseník,79001

3. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na adresu provozovny. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, složené a je-li to možné, tak v původním obalu. Vrácení zboží provádí spotřebitel v tomto případě na vlastní náklady a odpovědnost.

4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle článku V. bod 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy dle čl. V. bod 2 obchodních podmínek vrátí prodávající zaplacené finanční částky spotřebiteli nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit zaplacené finanční částky v hotovosti již při vracení zboží spotřebitelem.

6. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

4. Ochrana osobních údajů

Prodejce shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailovou adresu, tyto informace slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků.

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5. Reklamace zboží

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené běžným používáním.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (především Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb.)

"V souladu s ust. § 599 je zákazník povinen uplatnit vady zaslaného zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí (týká se zjevných vad, které zboží vykazovalo v okamžiku převzetí). Za účelem zachování práv z odpovědnosti je zákazník povinen pečlivě prohlédnout zboží ihned po jeho přijetí. Za zjevné vady jsou považovány ty vady, které jsou pouhým okem zjistitelné ještě před prvním použitím zboží i bez nutnosti zvláštních odborných znalostí. Za uplatnění vad „bez zbytečného odkladu“ je považováno jejich uplatnění nejpozději do prvního použití zboží. Nárokům z vad, neuplatněných zákazníkem bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a před jeho prvním použitím, nemůže být vyhověno.

Internetový obchod Povlečení-kvalita.cz vyřizuje reklamace do zákonné lhůty 30 dnů od obdržení výrobku na adresu společnosti.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Reklamační formulář,formulář odstoupení od smlouvy naleznete po kliknutí - zde !!!Copyright © 2015 by Povlečeni-kvalita.cz - nejširší nabídka ložního povlečení | prodej & poradenství - Všechna práva vyhrazena.